رقابتهای کشتی فرنگی انتخابی نوجوانان استان روز گذشته برگزار شد و افراد برتر 10 وزن این مسابقات معرفی شدند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی استان قم، در پایان این رقابتها که با حضور 62 کشتی گیر برگزار شد این نتایج به دست آمد:

وزن 42 کیلوگرم: 1- جواد شوکت 2- مهدی قربانی 3- علیرضا آریامهر - حمید سعادتی
وزن 46 کیلوگرم: 1- محمد رضایی 2- علی اصغر رحیمی 3- مصطفی کردعلیوند - محمد چهرقانی
وزن 50 کیلوگرم: 1- محمد جواد رضایی 2- حسین تقی لو 3- ابوالفضل طالبی
وزن 54 کیلوگرم: 1- رضا مردی 2- محمد رضا شفاهی 3- حسین جباری - حسین اکرمی
وزن 58 کیلوگرم: 1- علی شاه قلعه 2- محمد مسگریان 3- مرتضی جلالوند - امیر حسین شاه حسینی
وزن 63 کیلوگرم: 1- ابوالفضل زینتی رفاه 2- حسین خوش صورت 3- ایمان خاکسار - امیر جباری
وزن 69 کیلوگرم: 1- حامد بیوک 2- محمود رمز علی 3- ابوالفضل شیخ منش - محمد باقر عرب مطلق
وزن 76 کیلوگرم: 1- محمد رضا رضایی 2- امیر حسین قرنلی 3- مهدی رضایی - حامد کاظمی
وزن 85 کیلوگرم: 1- علی قربانزاده 2- محمد مهدی جعفریان 3- محمد جواد صادقی - مهدی رهبری
وزن 100 کیلوگرم: 1- سید مهدی سجادی 2- امیر حسین مولایی 3- امیر حسین بیروتی - حسین قاسمی

در بخش تیمی این رقابتها هم خانه کشتی (مربیان: روح اله میکائیلی، مهدی علیزاده، ناصر مهرآراء)، باشگاه تختی(مربیان: مهدی پودنکی، رسول کنعانی) و باشگاه پوریای ولی(مربی: علی افسای)  به ترتیب اول تا سوم شدند.