رقابتهای کشتی انتخابی خردسالان استان روز گذشته در خانه کشتی برگزار شد و در پایان افراد بررت معرفی شدند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی استان قم، این رقابتها روز گذشته با حضور 115 کشتی گیر در رشته های آزاد و فرنگی برگزار شد و در پایان افراد برتر هر وزن معرفی شدند.


کشتی آزاد:

30 کیلوگرم: علی فتحی
32 کیلوگرم: محمد قاسمی
35 کیلوگرم: امیر حسین بیات
38 کیلوگرم: امیر حسین سلجی
42 کیلوگرم: رضا خدمتگزار
47 کیلوگرم: علیرضا ترک زاده
53 کیلوگرم: علی عباسی
59 کیلوگرم: امیرحسین تهرانی فرد
66 کیلوگرم: امیرحسین بخشی
73 کیلوگرم: احسان دهقانی
85 کیلوگرم: علیرضا قلیچ خانی

تعداد نفرات شرکت کننده: 77 نفر
نتایج تیمی: 1- حیدریان 2- خانه کشتی 3- باشگاه نارنج

کشتی فرنگی:

30 کیلوگرم: عباس صفوی
32 کیلوگرم: هادی آرزومندی
35 کیلوگرم: محمد جانقلی
38 کیلوگرم: امیر عبدی
42 کیلوگرم: محمد امین جبالی فر
47 کیلوگرم: محمد مهدی مشهدی
53 کیلوگرم: شاهرخ میکائیلی
59 کیلوگرم: سید محمد حسین جلالی
66 کیلوگرم: محمد رضا غلامی
73 کیلوگرم: امیرمحمد فردادی


تعداد نفرات شرکت کننده: 38 نفر
نتایج تیمی: 1- خانه کشتی 2-پوریای ولی 3- تختی